Privacyverklaring

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Ligeca neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze verantwoordelijke Functionaris voor de Gegevensbescherming via privacy@ligeca.be.

Persoonsgegevens die wij verwerken:Ligeca verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons (hebt) verstrekt.

Door het beroep op onze diensten geeft u Ligeca de uitdrukkelijke toestemming om de door u verstrekte  informatie, en desgevallend persoonsgegevens, gegevens betreffende strafrechtelijke veroordelingen en strafbare feiten en de bijzondere categorieën van persoonsgegevens die hierin begrepen zouden zijn, te verwerken voor het verstrekken van onze dienstverlening.

Ligeca behoudt daarnaast het recht om deze informatie te verwerken met het oog op haar gerechtvaardigde belangen of deze van derden, en de uitoefening van haar diensten en wettelijke opdrachten.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij (gebeurlijk) verwerken:

–      Voor- en achternaam
–      Geslacht
–      Adresgegevens
–      Telefoonnummer
–      E-mailadres
–      IP-adres
–      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.

Ligeca verwerkt (gebeurlijk) de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

–      strafrechtelijk verleden, feiten of veroordelingen
–      gegevens van personen jonger dan 16 jaar
–      persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@ligeca.be.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

Ligeca verwerkt de persoonsgegevens enkel en alleen met het oog op de behandeling van de haar toevertrouwde klachten alsook ter vervulling van haar wettelijke opdrachten, waaronder de opmaak van het jaarverslag. De persoonsgegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen uiteraard nooit worden aangewend in het kader van direct marketing.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens verwerkt voor volgende handelingen, gerelateerd aan het verstrekken van onze diensten :

–      om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op Ligeca rusten, bv. statistieken ten behoeve van de opmaak van een jaarverslag
–      voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Ligeca of van derden
–      de verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden;
–      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
–      U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:Ligeca bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat wij uw gegevens bewaren gedurende 5 jaar na het archiveren van het dossier. U wordt hierbij automatisch verwittigd wanneer het dossier wordt gearchiveerd.

Delen van persoonsgegevens met derden:  Het spreekt voor zich dat wij uw persoonsgegevens niet ter beschikking stellen van direct marketing-bedrijven.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken ten behoeve van onze dienstverlening, bv. de ontwikkelaar van onze webapplicatie, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Ligeca blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Ligecagebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Ligeca en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@ligeca.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

Ligeca houdt eraan zo snel mogelijk te reageren op uw verzoek en dit uiterlijk binnen de dertig dagen.

U dient wel voor ogen te houden dat Ligeca gebeurlijk niet verplicht zal zijn om gevolg te geven aan uw verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging. Dit voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering en/of een gerechtvaardigd belang. Bovendien dient de indiener van een klacht te beseffen dat bij de vraag om zijn of haar persoonsgegevens te laten verwijderen uit onze bestanden tijdens de verstrekking van onze diensten, dit de verdere behandeling van het dossier in het gedrang kan brengen en Ligeca gerechtigd is om de verdere samenwerking stop te zetten na schriftelijke melding hiervan.

Ligeca wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
+32 (0)2 274 48 00
+32 (0)2 274 48 35
commission(at)privacycommission.be