FAQ

Op deze pagina worden de meest gestelde vragen gepubliceerd.

Wie is de ombudsman die de klachten behandelt?

Advocate An De Puydt is de Ligeca-ombudsman aan Nederlandstalige zijde. Zij beantwoordt vragen, probeert te verduidelijken en ontvangt klachten die zij doorverwijst naar een lokale ombudsman voor verdere behandeling. Zij volgt de lokale tussengekomen oplossing op en voegt hier eventueel nog een niet-bindende aanbeveling aan toe.

De lokale ombudsman wordt doorgaans gekozen binnen het gerechtelijk arrondissement waar de betrokken advocaat is ingeschreven. Je kan als aanvrager echter voor een ander arrondissement kiezen, indien dit neutraler lijkt of de verplaatsing ernaartoe makkelijker is.


Wat doet de (lokale) ombudsman precies?

Als erkend bemiddelaar probeert zowel de Ligeca-ombudsman als de lokale ombudsman te streven naar een menselijke en correcte aanpak van de vragen, opmerkingen en klachten:

– Hij heeft begrip voor beide partijen.
– Hij biedt een luisterend oor en zorgt voor de nodige dialoog.
– Hij vraagt inlichtingen en legt uit.
– Hij verzoent en streeft naar mogelijke oplossingen.
– Hij doet (vrijblijvende) aanbevelingen.

Hoe wordt de ombudsman aangewezen?

De Ombudsman wordt aangewezen door de Orde van Vlaamse Balies op voordracht van de Raad van Bestuur van de Orde Van Vlaamse Balies. De lokale ombudsmannen worden voorgedragen door de stafhouders van de respectieve balies. Allen hebben een hernieuwbaar mandaat van 3 jaar. Zij zijn allen advocaat, doch kunnen tijdens hun mandaat als ombudsman geen enkel mandaat waarnemen in de Orde van Vlaamse Balies of de lokale balies.

Wat kost een klachtenbehandeling bij Ligeca?

De behandeling van de vragen en klachten bij Ligeca is gratis.

Je laten bijstaan door een derde, bv. door een andere advocaat of een hulpverlener, dit moet je als aanvrager wel zelf bekostigen.


Wie kan een klacht indienen?

Zowel de cliënt als de advocaat kan een klacht indienen.

De cliënt moet een consument zijn en mag geen beroep hebben gedaan op een advocaat voor bedrijfs- of handelsdoeleinden. Klachten ingediend in naam van een onderneming worden dus niet aanvaard.


Welke klachten behandelt Ligeca (niet)?

Je kan bij Ligeca terecht voor verschillende vragen en/of problemen omtrent de relatie tussen advocaat en cliënt. De ombudsman behandelt vragen en klachten over erelonen, over de taak van de advocaat, over het gebrek aan informatie en communicatie, over laattijdige reacties enz.

De voorwaarde hierbij is wel dat de vragen en klachten van cliënten over hun eigen advocaat handelen, dus over de advocaat die werd ingeschakeld om de persoonlijke belangen van de cliënt te verdedigen en waarmee de cliënt een contract heeft afgesloten.

Dit betekent dat klachten over de advocaat van de tegenpartij of over de beslissingen van het Bureau voor Juridische Bijstand niet worden behandeld door Ligeca. Ook voor klachten over een advocaat die een gerechtelijk mandaat uitoefent (bewindvoerder, schuldbemiddelaar) zijn wij niet bevoegd. Er is dan immers geen sprake van een contractuele relatie en dus geen consumentengeschil.

Wanneer er al een gerechtelijke procedure loopt tussen de cliënt en de advocaat kan Ligeca niet meer tussenkomen om te verzoenen. Zij is hiervoor als buitengerechtelijke geschilleninstantie niet langer bevoegd.

Ten slotte is Ligeca niet bevoegd om een tuchtstraf uit te spreken. Dit blijft immers de exclusieve bevoegdheid van de stafhouder.


Wat is het verschil tussen een procedure bij Ligeca en bij de stafhouder ?

De taak van de stafhouder bestaat erin te verzekeren dat elke advocaat zijn beroep uitoefent op een correcte manier en dit binnen de balie waarop hij toezicht houdt. Is dit niet het geval, dan kan de stafhouder tuchtrechtelijk optreden. Zo is de stafhouder de “waakhond” van de advocatuur.

Ligeca speelt echter een andere rol. De ombudsman probeert immers informatie te verschaffen, te verduidelijken en te verzoenen. Hij zal voor een geschil een oplossing proberen te vinden waarbij alle partijen zich goed voelen.

De twee instanties bestaan parallel naast elkaar. De keuze om met een klacht naar de ene of naar de andere instantie te stappen, is  volledig vrijblijvend.


Is een klacht bij Ligeca vertrouwelijk?

Ligeca behandelt alle informatie die zij ontvangt als strikt vertrouwelijk.

Bovendien is elke bij Ligeca betrokken ombudsman een advocaat en dus onderworpen aan het beroepsgeheim.


Legt een klacht bij Ligeca verplichtingen op?

De procedure bij Ligeca is een minnelijke procedure, zodat je niet verplicht bent om eraan deel te nemen. Je kan je ook op elk moment terugtrekken.

Bovendien zal Ligeca proberen uitleg te verschaffen en partijen te verzoenen. Hierbij kan Ligeca een niet-bindende aanbeveling formuleren, maar zij kan nooit een beslissing opleggen.

OPGELET: indien de partijen door de tussenkomst van Ligeca een overeenkomst bereiken of een aanbeveling van de ombudsman volgen, zal hiervan een proces-verbaal worden opgemaakt. De overeenkomst is vanaf dan bindend en beide partijen zijn dus verplicht die na te leven.

Bij niet-naleving van de overeenkomst kan het proces-verbaal worden voorgelegd aan de rechtbank om een tenuitvoerlegging te bekomen.


In welke taal wordt een klacht behandeld?

Omdat de regelgeving de bescherming van de consument op het oog heeft, is het de cliënt die de taal kiest waarin hij de klacht wil indienen.

Afhankelijk van zijn keuze komt de cliënt terecht op een Nederlandstalig, resp. Frans- of Duitstalig invulformulier. Een klacht kan ook worden ingediend in het Engels.


Hoe lang duurt de behandeling van een klacht ?

De termijn voorzien voor de afhandeling van een geschil is 90 dagen. Die termijn kan in uitzonderlijke gevallen eenmaal met eenzelfde termijn worden verlengd.

De gemiddelde behandelingstermijn beliep in 2022 80 dagen. Aangezien wij een persoonlijke aanpak vooropstellen en iedere klacht geïndividualiseerd behandelen, diende evenwel in vele dossiers de termijn van 90 dagen verlengd te worden.


Wat is de mogelijke uitkomst van een klacht bij Ligeca?

Er zijn drie uitkomsten mogelijk :

  • Er wordt op lokaal niveau een regeling getroffen. De partijen zijn dan verplicht die overeenkomst na te leven.
  • Er wordt lokaal geen oplossing gevonden. Dan gaat de klacht terug naar Ligeca die eventueel een niet-bindend advies verleent aan de partijen. Als de partijen overeenkomen om een aanbeveling te volgen die de ombudsman voorstelde, dan zijn zij daardoor gebonden.
  • Een van de partijen kiest ervoor om zich terug te trekken uit de procedure vooraleer men lokaal of op niveau van de ombudsdienst tot een regeling of advies komt.

Indien het advies van de ombudsdienst niet gevolgd wordt of een van de partijen ervoor kiest om zich terug te trekken, dan komt er een einde aan de behandeling van het geschil voor de ombudsdienst.

Wat is de verhouding tussen Ligeca en Orde van Vlaamse Balies?

Ligeca is een volledig zelfstandig opererende entiteit binnen de Orde van Vlaamse Balies. Ligeca heeft een eigen budget; krijgt geen instructies van de Orde van Vlaamse Balies, noch van haar bestuurorganen, noch van de stafhouders verbonden aan de lokale balies.